Odpracuj swoje zadłużenie

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie w celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych z dniem 1 września 2014 roku dopuszcza możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego (świadczenie w miejsce zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art. 453 kc). Z takiej formy pomocy mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

Informujemy:

1. Przedmiotem świadczenia rzeczowego mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe, drobne prace remontowo – konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe (np. sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, odśnieżanie, grabienie liści, usuwanie samosiewów itp.) świadczone na rzecz Miasta Kutno lub jej jednostek organizacyjnych.

2. Odpracowanie dotyczy tylko zaległości, co stanowi, że bieżące opłaty muszą by wnoszone w pełnej wysokości. Odpracowanie jest uzupełnieniem innych form pomocy. takich jak możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia. Świadczenie to nie ma wpływu na przyznawanie mieszkańcom innych świadczeń z pomocy społecznej lub Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane przez dłużników na podstawie umów zawieranych z ZNM, dotyczących zamiany formy spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali, ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.

4. W celu umożliwienia spłaty zadłużenia zainteresowany dłużnik składa do ZNM wniosek, który podlega rozpatrzeniu oraz określeniu możliwości wykonania i zakresu czynności świadczenia rzeczowego.

5. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora ZNM w Kutnie z dłużnikiem zostaje zawarta umowa.

6. Druki wniosków dostępne są u administratorów poszczególnych rejonów, inspektora ds. windykacji lub na stronie internetowej znm.kutno.pl.

7. Warunkiem odpracowania długu jest samodzielne zorganizowanie przez dłużników narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania określonego świadczenia lub usługi (np. grabie, miotła, wiadro, sekator oraz odpowiedni ubiór roboczy).

8. Wykonywane w ramach umowy prace rozliczane są na podstawie potwierdzeń dokonywanych przez Zastępcę Kierownika Sekcji Eksploatacji. Wartość świadczenia rzeczowego jest ustalana jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia oraz stawki w wysokości 10,00 PLN za godzinę.

9. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dłużnik, który wykonuje świadczenie rzeczowe, to z tego tytułu nie uzyskuje żadnego dochodu, ponieważ spłaca swoje zadłużenie w innej formie, (zamiast środkami pieniężnymi to on świadczy określone przez Wynajmującego czynności).

Serdecznie zapraszamy wszystkich lokatorów do podjęcia działań mających na celu spłatę powstałego zadłużenia przy wykorzystaniu oferowanej powyżej formy pomocy. Jednocześnie informujemy, że łączne skorzystanie z kilku form pomocy pozwoli w szybki sposób spłacić zaległości i pozbyć się problemu grożącej eksmisji.

Informacja dodatkowa

Uwaga: W trakcie wykonywania świadczenia rzeczowego (odpracowywania) zadłużenie z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego nie może się zwiększać! W przypadku zwiększania zadłużenia o jeden pełny okres płatności, ZNM może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  •