Deklaracja Dostępności

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. świadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.znm.kutno.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-07-01
Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Rafał Tufalski, adres poczty elektronicznej: sekretariat@znm.kutno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 252 81 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:
- sposób kontaktu,
- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

APLIKACJE MOBILNE

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biuro Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie: ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno

Wejście do biurowca firmy znajduje się obok ogrodzonego, utwardzonego parkingu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 7.00 - 15.00.
Teren wokół budynku jest utwardzony. Do wejścia prowadzą schody zabezpieczone poręczą.
Z uwagi na brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach mogą telefonicznie (24 252 81 00) umówić się na spotkanie z pracownikiem ZNM, który zejdzie przed budynek.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport dostępności Dostępność strony 
Deklaracja Dostępności
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl
  nowy serwer