Kadra i Zarząd

S T A T U T ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH W KUTNIE

DZIAŁ I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

§ 1. 1. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie, zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

1) uchwały Nr XXII/271/04 Rady Miasta Kutno z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Kutno "Zarząd Nieruchomości Miejskich" oraz nadania zakładowi Statutu, zmienionej uchwałą nr XLI/439/09 z dnia 3 listopada 2009 roku oraz uchwałą nr XVII/181/12 z dnia 14 lutego 2012 roku;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej;

4) ustawy z dnia 26 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458);

7) niniejszego Statutu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

3. Siedzibą Zakładu jest Kutno, ul. Oporowska 5.

4. Zakład posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zarząd Nieruchomości Miejskich ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno.

5. Zakład może używać skrótu: ZNM w Kutnie.

6. Zakład obejmuje swoją działalnością teren Miasta Kutno.

§ 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Kutno.

DZIAŁ II P R Z E D M I O T I Z A K R E S D Z I A Ł A N I A

§ 4. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami poprzez:

1) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta Kutno oraz nieruchomościami stanowiącymi zasób tymczasowych pomieszczeń Miasta Kutno w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

  Kadra i Zarząd
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl
  nowy serwer