Statut

Poniżej znajduje się pełna treść STATUTU Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie

STATUT

ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH W KUTNIE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie, zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

1) uchwały Nr XXII/271/04 Rady Miasta Kutno z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Kutno "Zarząd Nieruchomości Miejskich" oraz nadania zakładowi Statutu, zmienionej uchwałą nr XLI/439/09 z dnia 3 listopada 2009 roku oraz uchwałą nr XVII/181/12 z dnia 14 lutego 2012 roku;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej;

4) ustawy z dnia 26 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458);

7) niniejszego Statutu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

3. Siedzibą Zakładu jest Kutno, ul. Oporowska 5.

4. Zakład posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zarząd Nieruchomości Miejskich ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno.

5. Zakład może używać skrótu: ZNM w Kutnie.

6. Zakład obejmuje swoją działalnością teren Miasta Kutno.

§ 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Kutno.

DZIAŁ II PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami poprzez:

1) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta Kutno oraz nieruchomościami stanowiącymi zasób tymczasowych pomieszczeń Miasta Kutno w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

2) zarządzanie lokalami użytkowymi, będącymi własnością Miasta Kutno lub pozostającymi w posiadaniu samoistnym Miasta;

3) zarządzanie lub administrowanie innymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność Miasta Kutno;

4) wynajmowanie lokali użytkowych oraz zawieranie umów dzierżawy bądź użyczenia na zasadach określonych przez Miasto Kutno;

5) obsługa najemców lokali oraz osób, z którymi zawarto umowę dzierżawy bądź użyczenia;

6) przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

7) przeprowadzanie remontów i modernizacji zarządzanych lokali i obiektów oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także ich rozbudowa i rozbiórki;

8) reprezentowanie Miasta Kutno we wspólnotach mieszkaniowych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.);

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Kutno.

2. Zakład pokrywa koszty swej działalności z przychodów własnych i dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Kutno.

3. Przychodami własnymi Zakładu są m.in. przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali użytkowych oraz tymczasowych pomieszczeń, udostępniania zarządzanej powierzchni na cele reklamowe oraz dzierżawa gruntów na cele targowe na zasadach określonych przez Miasto Kutno.


DZIAŁ II ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 5. 1. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz podległych im stanowisk i komórek funkcjonalnych.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Kutno.

3. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kutno.

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Kutno.

5. Dyrektor dokonuje w imieniu Zakładu czynności z zakresu prawa pracy wobec jego pracowników.

6. Dyrektor Zakładu odpowiada przed Prezydentem za prawidłową organizację i funkcjonowanie Zakładu.

§ 6. 1. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:

1) zarządzanie Zakładem;

2) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Zakładu;

3) racjonalne gospodarowanie mieniem pozostającym w dyspozycji Zakładu;

4) zatwierdzanie i realizacja planów finansowych w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Kutno;

5) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

2. W razie nieobecności Dyrektora Zakładu jego obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

§ 7.

1. Zasady funkcjonowania Zakładu oraz zadania komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Zakładu w formie zarządzenia wewnętrznego.

3. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kutno.

DZIAŁ I GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

§ 8. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

§ 11. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 12. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie obowiązujące sprawozdania finansowe.

§ 13. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Miasta przeprowadza z upoważnienia Prezydenta Miasta Kutno Skarbnik Miasta.

DZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową.

§ 15.

1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w sposób przewidziany dla jego uchwalenia.

§ 16. Kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Kutno lub upoważniona przez niego osoba.

  Statut
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl
  nowy serwer